การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 / Travel to Thailand from 21 November 2021

การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 / Travel to Thailand from 21 November 2021

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 836 view

การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 / Travel to Thailand from 21 November 2021

 1. ทางบก / by land
 • การเดินทางเข้าประเทศไทยจากมาเลเซีย ผ่านจุดผ่านแดนทางบก ยังคงเปิดให้เฉพาะคนไทยเดินทางกลับผ่านจุดผ่านแดนทางบก 4 ด่าน ได้แก่ ด่านสุไหงโก-ลก ด่านสะเดา ด่านเบตง และด่านวังประจัน โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับใบรับรองการเดินทางกลับ ได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th/ ล่วงหน้า 3 วัน
 • Entering into Thailand via land border checkpoints remains open only for Thai nationals. Malaysians and other non-Thai nations can travel to Thailand by flight to Bangkok or Phuket. More information below:
 1. ทางอากาศ / by air

- ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป ผู้เดินทางจากมาเลเซียที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์แล้วจะสามารถเดินทางเข้าไทย (ทางอากาศ) โดยไม่ต้องกักตัว (Test and Go) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- เป็นผู้พำนักในมาเลเซียมาแล้วนานกว่า 21 วัน (เว้นแต่เดินทางออกจากประเทศไทย-เข้ามาเลเซีย-จะเดินทางกลับไทย)

- ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มมาแล้วเกินกว่า 14 วัน

- สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมโควิด-19 วงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 USD ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://covid19.tgia.org

- ชำระค่าโรงแรมประเภท SHA+ หรือ AQ ซึ่งรวมค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR แล้ว ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://entrythailand.go.th or https://www.thailandsha.com/shalists

- ผู้เดินทางชาวต่างชาติต้องแสดงผลตรวจ COVID-19 (แบบ RT-PCR เท่านั้น) ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและมีผลตรวจเป็นลบ ส่วนผู้เดินทางชาวไทยไม่จำเป็นต้องใช้ แต่ขอให้ตรวจสอบกับสายการบินที่ใช้บริการว่า มีข้อกำหนดให้ตรวจผลติดเชื้อฯ ก่อนขึ้นเครื่องหรือไม่ และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสายการบิน

- ให้ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วันทาง tp.consular.go.th (ระบบเปิดให้ลงทะเบียน 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป)

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

 1. หนังสือเดินทาง
 2. หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
 3. ประกันสุขภาพ (เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)
 4. ใบจองโรงแรมกักตัว SHA+ หรือ AQ
 5. วีซ่าเข้าประเทศไทย (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติที่ต้องใช้วีซ่าในการเข้าประเทศไทย)

เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

- ผ่านด่านควบคุมโรคและตรวจคนเข้าเมือง

- เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่ชำระเงินไว้แล้ว ที่โรงแรมหรือสถานที่อื่นที่กำหนด

- รอผลที่โรงแรม

- เมื่อทราบผลเป็นลบแล้ว จึงจะสามารถเดินทางออกจากโรงแรมและเดินทางได้โดยไม่ต้องกักตัว

ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน / ฉีดวัคซีนไม่ครบ (เข็มเดียว) / หรือฉีดครบแล้วแต่ยังไม่ถึง 14 วัน ยังคงต้องกักตัว 10 วันที่โรงแรม AQ โดยต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วันทาง tp.consular.go.th (ระบบเปิดให้ลงทะเบียน 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป) เช่นกัน และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ผ่านด่านควบคุมโรคและตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จะต้องเดินทางไปโรงแรมกักตัว AQ โดยรถที่โรงแรมจัดให้ และกักตัวเป็นเวลา 10 วัน

 

 

 

 

 

** From 1 November 2021 onwards, all travellers who wishes to enter Thailand (by flight) must register with 'Thailand Pass' at: tp.consular.go.th **

Travellers from Malaysia who are fully vaccinated are eligible for exemption from quarantine with conditions (Test and Go) as follows:

- Must reside in Malaysia for at least 21 days (except those travel from Thailand to Malaysia and will return to Thailand)

- Have been fully vaccinated for at least 14 days

- Foreign travellers must have COVID-19 coverage insurance with minimum of 50,000 USD More information: https://covid19.tgia.org (NOT required for Thai nationals)

- Have a paid SHA+/AQ hotel reservation confirmation for 1 night (including RT-PCR test fee) through https://entrythailand.go.th or https://www.thailandsha.com/shalists

- Take a COVID-19 test (RT-PCR only) no more than 72 hours before departure and have a negative result

- Children under 12 are exempt from quarantine if the accompanying parent meet the criteria of full vaccination

*Documents required for registration with Thailand Pass (tp.consular.go.th):

 1. Passport copy
 2. Vaccination certificate
 3. Insurance
 4. Hotel reservation confirmation
 5. Thai visa (if required)

Must register at least 7 days prior to intended travel date

 

*Arrival in Thailand:

- Pass through Health Control and Immigration checkpoints

- Transport to the hotel

- Undergo RT-PCR test at the hotel or designated venue

- Wait for your COVID-19 test result at the hotel

- If the result is negative, you are free to travel in Thailand with no quarantine

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ