กสญ. ณ เมืองโกตาบารู เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

กสญ. ณ เมืองโกตาบารู เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ย. 2566

| 331 view
กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อหารือการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และความมั่นคงระหว่างจังหวัดปัตตานีกับรัฐกลันตันและรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย
 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายภาษิต จูฑะพุทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดปัตตานีกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตันและรัฐตรังกานู โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย ด้วยการใช้วิสาหกิจชุมชนและศักยภาพของท้องถิ่นเป็นปัจจัยขับเคลื่อน เช่น ความโดดเด่นเรื่องอาหารและแหล่งท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือรูปแบบและลักษณะการประสานงานระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับจังหวัดปัตตานี และหน่วยราชการไทยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะจากจังหวัดปัตตานีซึ่งนิยมอาศัยอยู่ในอำเภอกัวมูซัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
 
Consul – General to Kota Bharu paid a courtesy call on the Governor of Pattani to exchange views on promoting cooperation between the Royal Thai Consulate – General in Kota Bharu and Pattani Province.
 
On 27 October 2023, Mr. Phasit Chudabuddhi, Consul-General to Kota Bharu, paid a courtesy call on Mrs. Pateemoh Sadeeyamu, Governor of Pattani Province, at the Pattani Provincial Hall on the occasion of his assumption of duty as Consul – General. On this occasion, both sides discussed economic development of the Thai-Malaysian border area through community based enterprises and local-to-local potentials such as multicultural tourism in Pattani Province and Thai food. Moreover, both sides also discussed ways in which the Royal Thai Consulate-General, Pattani Province and Thai agencies can improve their coordination in order to provide prompt assistance to Thai communities in Kelantan and Terengganu, Malaysia, notably in Gua Musang District where a large number of Thais from Pattani reside.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ