งานนิติกรณ์และงานทะเบียนออนไลน์

งานสัญชาติ งานนิติกรณ์ งานทะเบียนออนไลน์

การจดทะเบียนคนเกิดและออกสูติบัตร

2 ธ.ค. 2563

การจดทะเบียนคนตายและออกมรณบัตร

2 ธ.ค. 2563

การขอรับรองหนังสือรสรสตามหลักศาสนาอิสลาม

2 ธ.ค. 2563

การรับรองเอกสารนิติกรณ์

29 ก.ย. 2566

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านนิติกรณ์

2 ธ.ค. 2563