คำสั่งการยกเลิกและแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืน

คำสั่งการยกเลิกและแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืน

8 ต.ค. 2563

272 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้มีคำสั่งที่ 15/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง การยกเลิกและแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังแนบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สกญ.ฯ_ต.ค._2563.pdf