วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 396 view

DSC_1064

 

สวัสดีครับ พี่น้องชาวไทยในรัฐกลันตันและรัฐตรังกานูทุกท่าน

 

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

 

ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยกับมาเลเซีย มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ต่อกันมาอย่างยาวนาน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันในระดับต่างๆ และมีการร่วมมือกันแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆระหว่างกันในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว รวมถึงการผลักดันการพัฒนาและส่งเสริมความเชื่อมโยงรอยต่อระหว่างชายแดนไทยกับมาเลเซีย อีกทั้ง เน้นในการดำเนินโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย ป้องกันและปราบปรามอาชกรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ทั้งสองฝั่ง นอกจากนั้น ในระดับประชาชนมีการแลกเปลี่ยนไปมาหาสู่กันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

 

ในโอกาสนี้ ผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบถึงความตั้งใจของผมที่จะปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นมากขึ้น สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้แก่คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งให้ความสัมพันธ์ทุกระดับงอกงามอยู่บนฐานของการใช้เหตุผล และเคารพซึ่งกันและกันในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ดี และนอกจากนี้ ผมขอย้ำถึงความสำคัญในการมุ่งมั่นที่จะผลักดันในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความสมานฉันท์ ความสงบสุขและสันติภาพแก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการดูแลปกป้องสิทธิและประโยชน์ของคนไทยทุกท่าน พร้อมกับให้บริการพี่น้องชาวไทยในมาเลเซียอย่างทั่วถึงและหากมีเรื่องใดที่ผมและข้าราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถทำได้ สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และหวังว่าจะได้พบทุกท่านในอนาคตอันใกล้นี้

 

สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพบูชาในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป

 

 

นายมงคล สินสมบูรณ์

กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู

๓ มกราคม ๒๕๖๒